1.B

Úkoly 15.6. - 19.6.2020

Český jazyk
opis, přepis, diktát
Honzíkova cesta - četba
práce s texty
procvičování probraného učiva
Matematika
procvičování probraného učiva
Prvouka
hromadné ohrožení, osobní bezpečí, návykové látky
dopravní výchova
Pracovní výchova
stolování
Výtvarná výchova
krajina v létě
Hudební výchova
zpěv probraných písní

 

Úkoly 8.6. - 12.6.2020

Český jazyk

 • opis, přepis, diktát
 • Honzíkova cesta - hlasité čtení
 • reprodukce textů
 • ilustrace k textu
 • řešení křížovek

Matematika

 • procvičování sčítání a odčítání
 • jednoduché úlohy z geometrie
 • slovní úlohy z praktického života

Prvouka

 • rostliny a volně žijící zvířata

Pracovní výchova

 • práce s papírem

Výtvarná výchova

 • představy a osobní zkušenosti

Hudební výchova

 

 

Úkoly 1.6. - 5.6.2020

Čtení

 • čtení textů
 • práce s textem
 • volná reprodukce textů
 • ilustrace k textu
 • věta - slovo - slabika - hláska, písmeno

Psaní

 • přepis vět
 • diktát slov a vět

Matematika

procvičování sčítání a odčítání zpaměti

odčítání s přechodem přes desítku - dokončení

 • rozklad čísel
 • pracovní sešit str. 24, 26
 • pracovní listy s příklady
 • zkouška sčítáním

Prvouka

roční období - léto - bouřka a zásady chování při požáru

Výtvarná výchova

umístění v prostoru

Pracovní výchova

práce s přírodninami

Hudební výchova

nácvik písně Když se zamiluje kůň

 

Úkoly 25.5. - 29.5.2020

Český jazyk

Psaní

 • opis a přepis slov a vět
 • diktát vět

Čtení

 • Moje první čítanka - čtení textů, recitace básní
 • řešení hádanek
 • volná reprodukce textů
 • ilustrace k básni
 • pracovní list str. 26 - práce s chybou
 • pracovní list str. 27 - vyhledávání rýmů
 • pracovní list str. 41 - dokreslení obrázku podle textu

Matematika

sčítání a odčítání probraných typů příkladů zpaměti

odčítání s přechodem desítky (14 - x, 15 - x)

 • pracovní list - rozklad čísel
 • práce s číselnou osou
 • pracovní sešit str. 22 a 23
 • pracovní listy - výpočet příkladů

Prvouka

 • třídění odpadů a ochrana životního prostředí

Výtvarná výchova

 • rytmické řazení

Pracovní výchova

 • práce se stavebnicí

Hudební výchova

 

Učivo do 22.5.2020

Český jazyk

Psaní

 • písanka - psaní slov se skupinami dě, tě, ně
 • přepis slov, vět a básně
 • diktát slov a vět

Čtení

 • dodržování melodie vět
 • Slabikář - čtení vět - psací písmo
 • Moje první čítanka - hlasité čtení textu
 • volná reprodukce textů
 • recitace básně

Matematika

procvičování probraných typů příkladů zpaměti

odčítání s přechodem desítky (13 - x)

 • pracovní list - rozklad čísel
 • číselná osa
 • pracovní sešit - str. 20, 21
 • pracovní listy - výpočet příkladů
 • procvičování učiva geometrie

Prvouka

Výtvarná výchova

 • Krajina na jaře - kresba nebo malba

Pracovní výchova

 • práce s papírem - lodička

Hudební výchova

Tělesná výchova
- turistika, pobyt v přírodě
- sportovní hry

 

Učivo do 15.5.2020

Psaní

 • video - násvik psaní F, ď, ť, ň
 • cvičný list - opis nových písmen
 • písanka - psaní písmen  F, ď, ť, ň, opis a přepis písmen, slov a vět, přepis básně
 • diktát vět

Čtení

 • vázané spojování slabik
 • technika dýchání, tempo řeči
 • věta - slovo - slabika
 • Moje první čítanka - čtení textů
 • volná reprodukce
 • recitace básní
 • ilustrace k textu

Matematika
pamětné procvičování probraných typů příkladů
odčítání s přechodem desítky

 • video - rozklad čísel, nácvik odčítání(12 - x)
 • pracovní list - rozklad čísel
 • pracovní sešit - str. 18, 19
 • pracovní listy - procvičování odčítání

Prvouka

 • domov a okolí - pracovní sešit

Hudební výchova

Výtvarná výchova

 • tvary a barvy - kresba - O třech malých kůzlátkách

Pracovní výchova

 • práce s textilem - Strašák

Tělesná výchova
- hod z místa i z rozběhu
- pohybové hry

 

učivo do 7.5.2020
ČESKÝ JAZYK
Psaní

 • video – ukázka psaní písmen G, f, Ch, ch

 • cvičný list – opis nových písmen

 • PÍSANKA – str. 20, 21 a 23

 • přepis vět z listu a ze SLABIKÁŘE do ČJ - D

 • diktát vět a velkých písmen do ČJ - D

Čtení

 • vázané spojování slabik ve slovech

 • správná intonace vět

 • svátek SLABIKÁŘE - vymalovat dort

 • MOJE PRVNÍ ČÍTANKA - čtení textů, volná reprodukce textů, recitace básní

MATEMATIKA

procvičování sčítání a odčítání zpaměti

 • probrané typy příkladů - pracovní list a ústně

odčítání s přechodem desítky (11 – x)

 • video - nácvik odčítání, rozklad čísel

 • pracovní list – rozklady čísel

 • pracovní sešit – str. 16, 17

 • pracovní list - procvičování odčítání

 • sešit M - D - napsat dva sloupce z pracovního sešitu

PRVOUKA

 • pracovní sešit - roční období, měsíce, dny

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • akční tvar kresby - Čarodějnice

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • pěstitelské práce - péče o rostliny

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Přílohy budu i nadále posílat mailem.

Tělesná výchova  – 1. B
- vytrvalý běh prokládaný chůzí do 10 minut
- turistika, sportovní hry

 

učivo do 30.4.2020
ČESKÝ JAZYK
Psaní
video – ukázka psaní písmen E, Ř, ř, g
cvičný list – opis nových písmen
PÍSANKA – psaní písmen E, Ř, ř, g, slov a vět
přepis a diktát vět
Čtení
věta - slovo - slabika
práce s textem
ilustrace k textu
vypravování podle obrázkové osnovy
SLABIKÁŘ – čtení textů a recitace básní
MATEMATIKA
procvičování sčítání a odčítání zpaměti
probrané typy příkladů
sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
video - nácvik sčítání, rozklad čísel
pracovní list – rozklady čísel
pracovní sešit – str. 12, 13
listy s příklady
geometrické útvary
PRVOUKA
lidské činnosti – pracovní sešit
osobní bezpečí – volný čas
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
akční tvar malby – Moje budoucí povolání
PRACOVNÍ VÝCHOVA
práce se stavebnicí
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Kolo, kolo mlýnský - nácvik písně a pohybový doprovod: https://youtu.be/SD7rEcLi-Bc

Tělesná výchova
- švihadlo
- pobyt v přírodě

Přílohy budu i nadále posílat mailem.

 

učivo do 24.4.2020
ČESKÝ JAZYK
Psaní
video – ukázka psaní písmen B, Ž, ž
cvičný list – nácvik psaní písmene B
PÍSANKA – psaní B, Ž, ž
přepis vět, diktát velkých písmen a vět
Čtení
věta - slovo - slabika
práce s textem
pořadí slov ve větě
ilustrace k textu
video - ukázka čtení
čtení ze SLABIKÁŘE - vázané spojování slabik
MATEMATIKA
procvičování sčítání a odčítání zpaměti - probrané typy příkladů
PS - str. 10
řešení slovních úloh - pracovní list
sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
video - nácvik sčítání, rozklad čísel
pracovní sešit – str. 11
listy s příklady
PRVOUKA
lidské činnosti - práce dospělých
v obchodě
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Jarní slunce - kresba nebo malba
PRACOVNÍ VÝCHOVA
Jarní slunce - práce s přírodninami
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Travička zelená - nácvik písně: https://youtu.be/VhVV17uxdTs

Přílohy budu i nadále posílat mailem.

Tělesná výchova
- švihadlo
- základy atletiky – běh, hod

 

učivo do 17.4.2020

ČESKÝ JAZYK
Psaní
video – ukázka psaní písmen D, b
cvičný list – nácvik psaní písmen D, b
PÍSANKA – str. 10, 12, 13
přepis a diktát vět
Čtení
počet slov ve větách
vyhledávání vět v textu
práce s textem
volná reprodukce textů - technika dýchání a tempo řeči
čtení písmen ď, ť, ň, SLABIKÁŘ str. 68, listy s texty
Matematika
procvičování sčítání a odčítání zpaměti
sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
video - nácvik sčítání, rozklad čísel
pracovní sešit – str. 10, cvičení 1. a 2.
listy s příklady
Prvouka
domácí zvířata a jejich mláďata – str. 44
lidové zvyky a tradice - Velikonoce - str. 43
Výtvarná výchova
velikonoční vejce - kresba
Pracovní výchova
práce s papírem

Přílohy budu i nadále posílat mailem.

Tělesná výchova
- turistika a pohyb v přírodě
- švihadlo
- sedy – lehy po dobu 2 minut (plnění odznaku OVOV)

zadání úkolů (6.4. – 8.4.2020)                         

ČESKÝ JAZYK
Psaní
video – ukázka psaní písmen C, Č
cvičný list – nácvik psaní písmen C, Č
PÍSANKA – str. 7, 8, 9
přepis vět
video – nácvik psaní diktátu vět
Čtení
skupiny bě, pě, vě, mě
listy s texty
SLABIKÁŘ –  čtení textů s bě, pě, vě, mě
volná reprodukce textů

Matematika
procvičování sčítání a odčítání zpaměti
list s příklady
pracovní sešit – str. 6, cvičení 1. a 2., str. 8
geometrické útvary – pracovní sešit – str. 9

Prvouka
domácí zvířata a jejich mláďata – str. 42

Hudební výchova
pojmenovat  hudební nástroje – str. 63
nácvik písně Prší, prší https://youtu.be/lza562uvNv8

Pracovní výchova
pěstitelské práce – péče o pokojové rostliny
Přílohy budu i nadále posílat mailem.

CJ

MAT

PRVOUKA

OSTATNI