3.B

Výuka ve třídě III. B bude po dohodě s rodiči i vedením školy nadále probíhat prostřednictvím aplikace WhatsApp.

AJ

Týden od 15. června - 19. června 2020
- souhrnné opakování učiva 3. ročníku

Čtení
- vlastní četba – porozumění textu

M
- opakování +/- do 1000 (písemné i pamětné)
- násobení a dělení velkých čísel
- souhrnné procvičování učiva
                                     

Ostatní
Vv
- malba a kresba
HV
- opakování lidových a umělých písní
- TV
- pohybové hry v přírodě

 

Týden od 8. června - 12. června 2020
- souhrnné opakování vyjmenovaných slov
- slovních druhy – procvičování

Čtení
- vlastní četba – tiché i hlasité čtení

M
- písemné násobení jednociferným číslem - vyvození
- násobení a dělení mimo obor násobilek
- geometrie – opakování učiva
                                     

Ostatní
Vv
- malba a kresba
HV
- opakování lidových a umělých písní, poslech
- TV
- pohybové hry v přírodě

 

Týden od 1. června - 5. června 2020
ČJ
- procvičování učiva
- slova s předponou vy- x vý-
- slovních druhy – přídavná jména
Čtení
- Děti z Bullerbynu – dokončení četby
- vlastní četba - čtení s porozuměním

M
- procvičování učiva
- násobení a dělení mimo obor násobilek
- geometrie - tělesa
                                     

Ostatní
Vv
- malba a kresba
HV
- opakování lidových a umělých písní, poslech
- TV
- dopravní výchova  - teorie
- pohybové hry v přírodě

 

 

Týden od 25. května  - 29. května 2020
ČJ
- procvičování vyjmenovaných slov a slov příbuzných
-  předpona x předložka
- procvičování slovních druhů
Čtení
- doplňková četba: Děti z Bullerbynu
- vlastní četba - čtení s porozuměním
- volná reprodukce textu

M
- násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem
- dělení mimo obor násobilek
- geometrie - opakování
                                     

Ostatní
Vv
- knižní ilustrace
- malba a kresba
HV
- opakování lidových a umělých písní, poslech
- TV
- dopravní výchova  - teorie

 

Týden od 18. května  - 22. května 2020
ČJ
- kontrola a hodnocení správnosti písemného projevu
- procvičování probraného učiva
Čtení
- doplňková četba: Děti z Bullerbynu - čtení s porozuměním
- čítanka – práce s textem

M
- násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem
- řešení závislostí z praktického života
- krychle, kvádr, koule - opakování

Prvouka
Přečtěte si str. 17 a pak si zapište do sešitu:

Zápis do sešitu : 
Hlavní rozdíly mezi rostlinami a živočichy
Zelené rostliny
- schopnost přeměňovat látky neživé přírody na látky, které jsou součástí živé přírody  
-  jediným zdrojem kyslíku na Zemi
Živočichové . schopnost pohybovat se z místa na místo
Živočichy rozdělujeme : 
1. Obratlovci -  mají kostru  - páteř složená z obratlů - savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby
2. Bezobratlí -  nemají kostru - nemají páteř - hmyz

Na str. 17 si prohlédni obrázky živočichů a zařaď je do skupin podle vzoru  /nad obrázky je vzor napsán modře/
Některého živočicha si můžeš namalovat.

                                   

Ostatní
Vv
- individuální náměty
- malba a kresba
HV
- opakování lidových a umělých písní, poslech
- karaoke texty - zpěv
TV
- vhodná délka a intenzita pohybu
- dopravní výchova – vybavení a údržba jízdního kola

 

Týden od 11. května  – 15. května 2020
Čj
- slovní druhy
- opakovaní podstatných jmen a sloves
- doplňování, přepis, diktát
- procvičování vyjmenovaných slov
Čtení
- doplňková četba: Děti z Bullerbynu - čtení s porozuměním
- čítanka – práce s textem

M
- vyvození – násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem
- procvičování učiva, slovní úlohy
- tělesa – krychle, kvádr, koule
 
Prvouka
ústně: zopakujte si str. 14 - 16  -  základní společné znaky živých organismů 
písemně: 
Odpověz na otázky: 
1) Čím dýchají savci ? 
2) Čím dýchají ryby ? 
3) Kdo jsou všežravci ? 
4) Čím se živí býložravci ? 
5) Do které skupiny živočichů patří vlaštovka ? 
6) Co vylučují živočichové při dýchání ? 
7) Kteří živočichové rodí živá mláďata ? 
8) Kteří živočichové se rozmnožují vajíčky ?                                     

Ostatní
Vv
- individuální náměty
HV
- opakování lidových a umělých písní, poslech
- You Tube – karaoke texty
- hudební nástroje - opakování
TV
- cviky na správné držení těla
- hry na hřišti

Týden od 4. května  – 7. května 2020

Čj
- procvičování všech vyjmenovaných slov
- slovní druhy - přehled
- praktické čtení a psaní
- práce s osnovou
Čtení
- doplňková četba: Děti z Bullerbynu - čtení s porozuměním
- čítanka – práce s textem

M
- upevňování probraného učiva
- násobení a dělení mimo obor násobilek
- jednotky délky
                                     

Prvouka
Zápis:     Houby: 

a) jedlé  /hřib, bedla, žampion/
b) nejedlé  / ryzec kravský/
c) jedovaté  /hřib satan/
d) smrtelně jedovaté  /muchomůrka zelená/
Houby jsou nezelené organismy - rozmnožují se výtrusy.
Sbíráme jen houby jedlé,  které dobře známe.
Nakresli si tělo houby a popiš /podle obrázku na str. 13 /

Zopakuj si základní znaky života živých organismů str. 3

Přečti si pozorně str. 14  -  15 a pak si do sešitu zapiš :

Zápis :  Znaky života živočichů:  
1.  Dýchání - plícemi, žábrami, vzdušnicemi

2.  Přijímání potravy 
- býložravci
- masožravci
- hmyzožravci
- všežravci

3.  Vylučování 
-  oxid uhličitý  /při dýchání /
-  zbytky potravy /trus/
-  tekutý odpad  /moč, pot /

4.  Rozmnožování

5.  Růst a vývoj

Některé zvířátko si můžeš namalovat.

Ostatní
Vv
- využívání různých materiálů a nástrojů
HV
- opakování lidových a umělých písní, poslech
- You Tube – karaoke texty
- hudební nástroje - rozdělení
TV
- švihadlo
- základy atletiky – rychlý běh, vytrvalý běh

 

učivo do 30.4.2020
Čj
- procvičování probraných vyjmenovaných slov
- vyjmenovaná slova po V – slova s předponou -vy, -vý
- praktické čtení a psaní
Čtení
- čítanka – čtení porozuměním,
- vlastní četba, tiché čtení

M
- upevňování probraného učiva
- dělení se zbytkem – procvičování                                      

Prvouka:
Zápis do sešitu:
Listy  
-  zabezpečují dýchání
-  přijímají sluneční světlo
 List jednoduchý a jeho části    
/namaluj si a popiš podle obrázku na str. 9 /
List složený a jeho části
/ namaluj si podle obrázku na str. 9 / 
Květy   
-  slouží k rozmnožování
-  tyčinky  -  části samčí
-  pestíky  -  části samičí     
/  Květ si namaluj podle obrázku na str. 10 /
Opylování  - včely, čmeláci, vítr
Plody:   
suché     -  nemají dužninu  / oříšek, makovice, lusk /
dužnaté  -  peckovice  /třešně / -  malvice  /jablko/ -  bobule  / angrešt /

Ostatní
Vv
- portrét - kresba
HV
- opakování lidových a umělých písní, poslech
- You Tube – karaoke texty
TV
- pobyt v přírodě
- trénování na disciplíny OVOV

 

učivo do 24.4.2020

Čj
- praktické čtení a psaní
- vyjmenovaná slova po V – pokračování ve vyvození příbuzných slov
Čtení
- čítanka – práce s textem
- vlastní četba

M
- tabulky
- logické úlohy
- dělení se zbytkem – upevňování učiva

Prvouka:
Zopakovat si str.6 - byliny - pohyby rostlin

Dále si přečtěte  str. 7 - 8.  Na těchto stránkách se dozvíte něco nového o rostlinách. Na obrázcích vidíte, jak popisované části rostlin vypadají. Některé obrázky si můžete namalovat i do sešitu.

Zápis do sešitu :   
Části těla kvetoucích rostlin
1. kořeny
2. stonek /kmen/
3. listy
4. květy
5. plody

Kořeny - upevňují rostlinu v půdě a přijímají vodu a živiny
Kořeny dřevin : rozrůstají se mělce pod povrchem nebo do hloubky 
Kořeny bylin
- svazčité /obilí/
- hlavní kořen  /pampeliška/
- jiné podzemní části  - cibule, oddenek, hlíza 
Stonek :   je nadzemní část rostliny
Stonek dřevin 
-  kmen  / strom - zdřevnatělý stonek /   
-  keře kmen nemají - rozvětvují se hned ze země
Stonek bylin 
-  stvol   /stonek bez listů/
-  lodyha  /stonek  s listy/
-  stéblo   /dutý, článkovitý stonek s listy /

Kdo máte možnost, najděte si :  ctedu.cz    -  1. stupeň -prvouka - přírodověda   "Jarní příroda"

Ostatní
Vv
- zaznamenání děje
HV
- opakování lidových písní
- You Tube – karaoke texty
TV
- základy atletiky – běh, hod
- švihadlo

učivo do 17.4.2020

Čj
- procvičování učiva
- nová látka – vyjmenovaná slova po V
Čtení
- doplňková četba Děti z Bullerbynu – čtení s porozuměním, tiché a hlasité čtení, práce s textem
- vlastní četba

M
- násobení násobků deseti
- jednotky času – sekunda, minuta, hodina
- procvičování dělení se zbytkem

Prvouka:
Znaky života rostlin :
1. Dýchání  - rostliny dýchají listy
2. Výživa  - vodu a živiny přijímají kořeny, tyto látky putují stonkem do listů 
3. Rozmnožování
-   semeny  /kvetoucí rostliny/
-   odnožemi  /šlahouny/
-   podzemními částmi  /oddenkem, cibulí, hlízou/
-   částmi listů, stonků  /řízky/ 
4. Vylučování  -  rostliny při dýchání vylučují oxid uhličitý
-  při přeměně látek vylučují kyslík
5. Růst a vývoj  
-  dřeviny  - jsou rostliny vytrvalé
-  byliny  - jednoleté, dvouleté, vytrvalé /trvalky/

Ostatní
Vv
- tvář krajiny - kresba
HV
- opakování lidových písní
- nauka – notová osnova, houslový klíč, notový zápis, noty podle délky
TV
- dopravní výchova
- švihadlo

Týden od 6. dubna  – 8. dubna 2020

Čj
- procvičování vyjmenovaných slov po Z (doplňování, přepis)
- slova opačného významu
- kontrola a hodnocení písemného projevu
- praktické čtení a psaní
Čtení
- vlastní četba, čtení s porozuměním

M
- procvičování písemného i pamětného sčítání a odčítání do 1000
- dělení se zbytkem číslem 6, 7
- G – obdélník

Prvouka:
- ústně  -  učebnice  str. 3 a 4  - přečíst
- písemně - zápis do sešitu:
Základní podmínky života 
- světlo, teplo, voda, vzduch a živiny
Společné znaky živých organismů :
1. dýchání
2 . přijímání vody a potravy
3. vylučování odpadních látek
4. rozmnožování
5. růst a vývoj
Dřeviny: stromy a keře  /mají kmen, větve/
Byliny: dužnatý nedřevnatý stonek

Ostatní
Vv
- velikonoční výzdoba
HV
- píseň: Když jsem já sloužil  
- nauka - notový zápis, noty podle délky
TV
- rytmická cvičení s hudbou
- základy gymnastiky - kotouly

 

Týden od 30. března – 3. dubna 2020

Čj

- procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S
- nová látka – vyjmenovaná slova po Z (doplňování, přepis)
- opakovaní  - slovesa
- vypravování
Čtení
- doplňková četba Děti z Bullerbynu – čtení s porozuměním, tiché a hlasité čtení, práce s textem
- vlastní četba, čtenářská karta

M
- procvičování písemného sčítání a odčítání do 1000
- pamětné sčítání a odčítání do 1000, závorky
- Jednotky času – sekunda, minuta, hodina
- vyvození dělení se zbytkem (nová látka)
- slovní úlohy

Vv
- práce podle představy a fantazie
- ilustrace i četbě

HV
- opakování lidových písní
- nauka – notová osnova, houslový klíč, notový zápis, noty podle délky

TV

- plnění  odznaku OVOV – sedy lehy po dobu 2 minut, dámské kliky po dobu 2. minut,
-turistika a pobyt v přírodě

Prvouka : 
ústně - str. 3  živá příroda
na obrázcích zkus pojmenovat některá zvířátka nebo rostliny
písemně do sešitů :
1. Rostliny :
luční rostliny :
zelenina :
ovocné stromy a keře :
zeměsělské plodiny :
jehličnaté stromy :
listnaté /ne ovocné/ stromy :
/ ke každému napiš alespoň 3/
2. Živočichové :
domácí zvířata /ptáci/ :
ácí zvířata /savci/ :
volně žijící zvířata /ptáci/ :
volně žijící zvířata /savci/  :
/ ke každému napiš alespoň 3/
3. Rostliny a živočichové podle místa výskytu:
u domu :                
v zahradě :
na poli :
v lese :
u vody, ve vodě :
/ke každému napiš 3/