4.A

AJ

OSTATNÍ PŘEDMĚTY

Milí žáci, posílám úkoly na příští týden od 25. 5. do 29. 5.
 
Český jazyk:
ústně : opakovat vzory podstatných jmen
str. 118 - důkladně přečíst  /zkus cv. 1 a 2 - pomůže ti růžový rámeček/
písemně :  str.107, cv.10  / Pozor !  na oslovení u  podst. jm. r. muž. živ. zakončená na  -ec  - vzor  muž/ 
např.:  1.p.  bratranec       chlapec  
5.p. bratranče        chlapče
str. 107, cv. 12
str. 115, cv.   2   tvoř věty podle vzoru  / 10 vět /

Matematika : 
ústně :  M3  str. 10 - 11   M2  str. 46, 51, 52 
písemně :  M3  str. 8, cv. 11, 12, str. 15, cv. 7

Vlastivěda :
přečti si str. 45 - 46
Zápis do sešitu : zapiš stručně to nejdůležitější 
Na počátku vlády Habsburků
/ dál pokračujte sami , pište v bodech tak, jak jsme to dělali - pište jen to důležité, neopisovat věty/

Přírodověda :
Vyjděte si do přírody a pozorujte zvířátka, hmyz, ptáčky, rostliny, jak se příroda mění atd.
Napiš o tom do sešitu několik vět - některé rostliny a živočichy namaluj.

 

Milí žáci, posílám úkoly na příští týden od 18.5. do 22.5.

Český jazyk:  
ústně :  procvičovat vzory podstatných jmen
- dejte si pozor na vzor pán /1., 4., 7.p č. mn. a koncovka  -ovi ve 3. a 6.p. č. j./
u rodu mužského rozlišovat životnost
r. m. než.  1.p. hrad       stroj                        r. m. živ.    1.p.    pán           muž
4.p. hrad       stroj                                         4.p.    pána         muže
/u než. je 1.p.  a 4.p. stejný/                         /u živ. se 1.p. a 4.p. liší/

procvičovat časování sloves
-  pozor na koncovky v přítomném čase
-  pozor na zvratná slovesa  -  2. os. č. j. tvary ses, sis    /koupal ses, půjčil sis/
písemně:  str. 106, cv. 9
str. 110, cv.8a)
Dále zopakovat vše o podmětu a přísudku str. 115 - 117  /růžové rámečky/. Ve škole budeme navazovat  - shoda přísudku s podmětem.
Zkus si cvičení str. 118, cv. 1 - ústně. Vyhledej podmět  - urči rod  /u r. muž. urči také životnost/ a porovnej koncovky v příčestí minulém  /porovnej s růžovým rámečkem na str. 118/

Matematika :   
písemně :   
M -  díl 2.    str. 53, cv. 1,2,3,4    
/u slovních úloh nezapomeň postup - zápis , řešení,  odpověď/  
M -  díl 3.    str. 13, cv.7  /se zkouškou/

Vlastivěda :     
Přečíst str. 40 - 44
Zápis do sešitu :   
Období po husitských válkách  
-  páni si rozdělili majetek církve, utiskovali chudé
-  chyběla pevná vláda
-  Zikmund Lucemburský - odpor Čechů
-  Ladislav Pohrobek - byl ještě malý, nemohl vládnout
-  místo něj Jiří z Poděbrad - správce království
-  páni se spojili s uherským králem Matyášem proti Jiřímu
-  Matyáš se nechal zvolit českým králem - odtrhl Moravu a Slezsko od Čech
- Jiří z Poděbrad - jediný český šlechtic, který se stal králem
-  Vladislav Jagelonský
-  čeští bratři - vydávali knihy, přeložili bibli /Bible kralická/
-  používali tisk /tiskárna Kralice/
Doplnit pracovní list : Jagelonci na českém trůně
ústně : odpověz na otázky : str. 44 , otázky 1 - 5

Přírodověda :    
str. 7, odpověz na otázky 1, 2, 4
některého živočicha si můžeš namalovat nebo nalepit                  

 

Milé děti, posílám úkoly na příští týden od 11. 5. do 15. 5.

Český jazyk :    
ústně:  procvičování vzorů podstatných jmen
vyhledávání podmětu a přísudku, určování základní skladební dvojice
písemně :  str. 110, cv.9,
str. 117, cv 7a) - cvičení opiš, podtrhni holý podmět rovnou čarou a holý přísudek vlnovkou a vyznač základní skladební  dvojici      

Matematika :    
ústně :  str. 10 - 11 přečíst rovnoběžky     /M 3. díl/
zopakuj si čtverec a obdélník , obvody   /M- 2. díl/
písemně : str.   9, cv. 19   / 4 sloupečky /, str. 13, cv.   8   /se zkouškou/

Vlastivěda :      
ústně :  str. 36 - 39 zopakuj si učivo  
OSNOVA  str. 39  /podle jednotlivých bodů/
písemně.  zápis do sešitu

Křižácké výpravy
- Zikmund Lucemburský
- Jan Žižka - nebyl poražen
- válečná píseň "Kdož sú boží bojovníci"
- bitva u Domažlic - křižáci se dali na útěk bez boje, 
- vítězství husitů
- bitva u Lipan  /r. 1434/ - husité byli lstí poraženi

Přírodověda :   
zajdi si do přírody a pozoruj ptáčky , rostliny, co je nového, co nám rozkvetlo, které stromy začínají kvést atd.

V pondělí dostanete pracovní listy, nezapomeňte si pro ně přijít ke škole.

 

učivo do 7.5.2020

Milí žáci, posílám další úkoly na týden od 4.5. do 7.5.

Český jazyk: Zopakuj si vše o podmětu a přísudku -  str. 115, 116, 117 /růžové rámečky/ 

Písemně : Následující věty si opiš a podtrhni holý podmět a holý přísudek a vyznač základní skladební dvojice

Nad městem kroužilo letadlo.
Vlaštovky odlétají do teplých krajin.
Větve stromů se ohýbají ve větru.
Tisíce lidí se shlukly na náměstí.
Nad polem se vznášela hejna vran.
Na nádraží přijel vlak naložený uhlím.
Str. 147, cv. 10, 11 a),b)   -  napiš správné tvary sloves

Matematika:   
ústně :    M  -  3.díl -  zopakuj si str. 3, 4, 5, 6
písemně:   str.6, cv. 1, str.7, cv. 1  /bez zkoušky/, str.7, cv. 6

Český jazyk a matematiku si můžeš procvičovat na :  www.skolakov.cz

Vlastivěda:  
Husitské války - přečíst str. 34 - 36
písemně odpověz na otázky str. 35 /1,2,3,4 /, /odpovědi piš stručně/ 
Zápis :  Bitva u Sudoměře
- Jan Žižka - vojevůdce husitů
-  vozová hradba mezi dvěma rybníky
-  rytíři v brnění, na koních - padali do bláta  /byla to past/
-  husité zvítězili

Přírodověda:  
Najdi si na :   ctedu.cz     
1. stupeň  - přírodověda
" Oživující příroda po zimě "
" Konec zimy: Živočichové a rostliny "

Kdo nemá možnost, sleduj , co se v přírodě děje, jak se příroda na jaře mění, co je nového.

učivo do 30.4.2020
Milí žáci, posílám vám úkoly na příští týden od 27. 4. do 30. 4.

Český jazyk :   
ústně : opakování vzorů podstatných jmen 
vzor pán 
- v mn. č.  1.p. a 5.p.  -i  ,    
4.p. a 7.p.  -y
vzor žena 
- v mn.č. 7.p. - ami 
písemně :  
str. 112, cv.7  /doplň a urči vzor /  -  např.: před lavicemi /růže/
str. 111, cv. 2 

Přečti si růžové rámečky na str.115, 116 a 117 a budeme pokračovat  -  stavba věty jednoduché.
Minule jsme hledali podmět a přísudek  
Káťa   - podmět    -  holý    / je vyjádřen jedním slovem / Pamatuj ! Podmět je vždy v 1. p. /
Podmět může být i rozvitý.
Např.:  malá Káťa   / naše Káťa , usměvavá Káťa/
Malá Káťa  -  podmět se skládá z více slov  - je to podmět rozvitý
Totéž platí i o přísudku - může být holý a rozvitý.
Holý přísudek  - vždy celý slovesný tvar  / např.:  vyhlíží , učí se nebo četl jsem si /
Rozvitý přísudek  -  vyhlíží své kamarády

Zkusíme si určit podmět a přísudek v této větě :
Moje sestra se učí na vyučování       
Vyhledáme určité sloveso 
-  co dělá?     učí se -  přísudek holý  / podtrhneme vlnovkou/
Kdo co se učí? - sestra - podmět holý   /podtrhneme rovnou čarou/
Základní skladební dvojice : Sestra se učí.
Moje sestra  -  podmět rozvitý
učí se na vyučování  -  přísudek rozvitý
Str. 116, cv. 3 ústně - zkus si vyhledat podměty a přísudky  /holé i rozvité/

Matematika:       
 ústně :   
str. 12  - čtverec a obdélník
str. 43  - rýsování obdélníku a čtverce 
str. 51  - obvod obdélníku     /obdélník má dvě a dvě strany stejné  - označíme  a , b / 
str. 52  - obvod čtverce         / čtverec má všechny strany stejné  -  označíme  a /
Obvod čtverce a obdélníku počítáme stejně jako u trojúhelníku  -  sečteme všechny strany
písemně :
str .51, cv.5  /narýsuj a vypočítej obvod/
str. 52, cv.2  / narýsuj a vypočítej obvod/
str. 58, cv.4

Vlastivěda: 
Zápis do sešitu :   
Jan Hus  .
- Václav IV. - neměl autoritu jako jeho otec
- mnozí kněží žili v přepychu
- prodávali odpustky - odpuštění hříchů
- Jan Hus  - profesor na pražské univerzitě, kazatel v Betlémské kapli
- vyzýval církev, aby se vzdala majetku
- Hus byl pozván do Kostnice na církevní koncil
- 6. července 1415 upálen jako kacíř 

Přírodověda:   
Přečti si str. 21 a pokus se vyluštit hádanky - o jaké živočichy se jedná ?
- jejich názvy si zapiš do sešitu

 

učivo do 24.4.2020

Český jazyk:  
ústně   
- zopakujte si vzory podstatných jmen
- uvědom si, u kterých vzorů je vždy i/í  - /moře, stavení, růže, píseň, kost, muž a stroj/  
- pozor u vzoru pán
páni   / Kdo, co ?    -  1.p. /  
vidím  pány  / Koho, co?   -  4.p. /
s pány  / Kým, čím ?  -  7.p./  
 písemně :    
str. 112, cv.4, 5

Nyní se společně pokusíme vyhledat ve větě jednoduché podmět  a přísudek. Nejdříve si přečtěte na str. 115 růžový rámeček.
Uvědomte si, že každá věta má určité sloveso. 
Ze cv. 1, na str. 115  si vezmeme první větu.
Koho Káťa netrpělivě vyhlíží ?  
-  nejprve vyhledáme určité sloveso   
-   "vyhlíží" /podtrhneme vlnoukou/ 
- je to přísudek /znamená to, že někdo něco dělá/
dále se ptáme otázkou 1. pádu a slovesem 
-  Kdo, co vyhlíží ?  
- "Káťa" /podtrhneme rovnou čarou/
je to podmět   /podmět je vždy v 1. pádě/
- Podmět  a  přísudek tvoří základní skladební dvojici  
-   Káťa vyhlíží.  /označíme dvojitou čárou tak, jak vidíte ve cvičení 1.  
Zkuste si další věty a dejte mi vědět, jak se vám dařilo, případně, co jste nepochopili.

Matematika /geometrie/:    
ústně :   
zopakuj si  str. 12, 43  obdélník, čtverec  
str. 18  kruh, kružnice
str. 33, 34, 46  trojúhelník
písemně: 
str, 18, cv. 2, 3  /pozor !   co je poloměr a co je průměr /

Vlastivěda :   
přečti si str. 28 - 31
Zápis do sešitu : 
Život ve středověku  
-  vláda Karla IV. - rozvoj obchodu, pořádek v zemi, dlouhé období míru  
-  vesnice  10 - 15 domů 
-  poddaní    - poddanské dávky vrchnosti /většinou v penězích/
-  rozvoj měst , měšťanské domy
 -  šlechta  - páni /na hradech/ , rozsáhlá panství  - zemané  - nižší šlechtici - nevelké tvrze  
-  církev  -  kostely, kláštery, rybníky, lesy,  pole, vesnice s poddanými i některá města -  církev bohatla
Dále si přečti str. 32 - 33    /zápis napíšeme příště/
Pokud máte možnost, najděte si na : 
ctedu.cz  2. stupeň  -  dějepis  tato 2 témata: 
"Význam církevního koncilu"
"Poslední chvíle Jana Husa před popravou a jeho odkaz"

Přírodověda :    
Najděte si na : 
ctedu.cz    1. stupeň   -- přírodověda  "Jarní příroda"
 www.skodahrou.cz  - dopravní výchova  - projdi si úkoly  /tento měsíc jsme měli dělat dopravní výchovu/
do sešitu namaluj 5 dopravních značek, které máš na cestě do školy

Milí žáci, mám k vám  prosbu. Víte, že nám ještě chybí 3. díl matematiky. Byla bych ráda, kdybyste  v pondělí 20. dubna od 10 do 10,30 hodin
přišli před školu. Tuto učebnici vám tam předá paní učitelka Štolfová /ze IV.B/. Budu vám z této učebnice zadávat úkoly.

 

učivo do 17.4.2020

Český jazyk :
ústně :   str. 103, cv. 1, 2, 3/
písemně :    str. 148, cv. 1, 4, 5

Matematika :
ústně :
jednotky objemu str. 47, cv.1, 2
jednotky času  str.48, cv.1
písemně : str. 48, cv.2, 3, 9

Vlastivěda :     
ústně :  přečíst str. 24 - 27 /Karel IV./
písemně :  odpověz na otázky  - str. 24 /3 otázky/ a str. 27 /5 otázek/

Přírodověda :    
Vzpomínáte si , když jsme na podzim dělali pokusy s hlízou bramboru?   Říkali jsme si , že na jaře si dáme hlízy naklíčit. Zkuste si pokus udělat doma. Postup máte na str. 18, pokus č. 7. Svá pozorování si zapisuj do sešitu /piš si i datum/

 

Milé děti, moc vás zdravím a posílám úkoly na další týden od 6. 4. do 8. 4. Vypracované úkoly z tohoto týdne mi zašlete do 9. 4. 
 
Český jazyk :    
ústně 
-  procvičovat vzory podstatných jmen  rodu mužského, ženského a středního
-  zopakuj si vše o podstatných jménech  -  str. 113 /růžový rámeček/
     
 písemně  
-  str. 105, cv. 4a)   /slova v závorce dej do správného tvaru/ 
-  str. 106, cv. 5
 
Matematika :    
ústně  
-   str.55, cv. 29, 31
-   procvičovat násobilku a pamětné počítání 
 
 písemně 
-   str. 54, cv. 19, 22
 
Vlastivěda :    
" Lucemburkové na českém trůně "  str. 23  -  přečíst
 Zápis do sešitu :
Král Jan a Eliška Přemyslovna
- Jan Lucemburský  
-  r. 1310 králem
- Eliška Přemyslovna
- syn Václav  / Karel IV /
Odpověz na otázky a odpovědi napiš do sešitu  -  str. 23
 
Přírodověda :      
ústně    -   přečíst str. 16 - 19
písemně   -  odpověz na otázky a odpovědi napiš
                                     
1.  Vyjmenuj jarní měsíce
2.  Co je jarní rovnodennost
3.  Co poskytuje neživá příroda rostlinám a živočichům
4.  Jmenuj některé jarní květiny - můžeš i namalovat
5.  Pojmenuj květiny na obrázku  -- str. 16
6.  Napiš mláďata k těmto zvířátkům   - slepice, kachna, husa, kráva, ovce, koza
7.  Na jaře slavíme svátek  -  jaký
8.  Nakresli obrázky, které k tomuto svátku patří

 

učivo do 3.4.2020
 
Český jazyk : 
ústně   
- zopakuj si vzor pán - str. 97
vzor hrad  -str. 101/růžové rámečky/
vzor muž - str.105
vzor stroj -str.109 /růžové rámečky/ 
 /oba vzory muž a stroj jsou měkké, píše se i/í - rozdíl je jen v životnosti/
str. 97, cv. 3 , 4 /procvičit/
 
písemně :    
str. 101, cv.4, 6
str. 102, cv.7  /doplň, potom z tohoto cvičení vypiš tučně vytištěná slova a urči u nich rod a vzor/
 
Matematika:
 
písemně :  
str .55 ,cv. 24
str .55, cv. 25
str. 55, cv. 28 /rozlož si pamětně a pak napiš výsledek/
 
Přírodověda:
str.37 - 38 /zopakuj si, dole máš kontrolu/
do sešitu si zapiš  :
Horniny :/rozliš, jak vznikly - při sopečné činnosti nebo usazováním  - učivo ze 3.tř.
Nerosty:
 
Vlastivěda:
str. 22  Poslední Přemyslovci    -    přečíst a ústně zkus odpovědět na otázky dole  str.22
Zápis do sešitu :
Poslední Přemyslovci 
- Václav II. 
-  vězněn na hradě Bezděz
-  později odvezen do Německa
-  po návratu 
-  rozvoj měst, řemesel, obchodu
-  bohatství stříbrných dolů
-  pražské groše
 - Václav III. 
-  v r. 1306 u Olomouce zavražděn
- rod Přemyslovců vymřel po meči
Čtení:  
přečíst si článek na straně 101     " O zpívající lípě v Telecím "
a odpověz na otázku: Proč se jí říkalo  "zpívající " ?
 
Máte-li možnost, můžete mi poslat úkoly z českého jazyka a matematiky ke kontrole. Ale není nutné.
Přeji hezký den A. Cipryánová